ALLMÄNNA VILLKOR – ANSTÄLLD FÖRARE

FÖRARUTHYRNING

1. Tillämpning

Dessa Allmänna Villkor gäller då Förarna Sverige AB, org.nr 559215-8736, (”Förarna” eller ”Arbetsgivaren”) förmedlar kontakt och hyr ut personal för uppdrag åt Kund via mobilapplikationen (Förarna App).

2. Avtalsbundenhet

All användning av Förarnas tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Allmänna Villkor, vilket du också bekräftar när du registrerar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Användare har ett aktivt konto på (Förarna App) eller till dess att avtal om visstidsanställning har avslutats.

3. Användning av tjänsten

Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för FÖRARNA eller tredjeman.

4. Tjänsten

(Förarna App) är en mobilapplikation som gör det enkelt för förare som vill jobba extra att komma i kontakt med företag som har behov av extra personal och som önskar hyra in personal för tidsbegränsade Uppdrag.

Som Användare börjar du med att skapa ett konto där du registrerar dina kvalifikationer, utbildningar och behörigheter. Du anger även inom vilket geografiskt område du önskar arbeta samt din begärda timersättning.

När en Kund registrerar ett Uppdrag i appen skickas en förfrågan till de Förare som uppfyller kundens krav och som är intresserade av arbete i det angivna geografiska området. Du som Förare kan därefter anmäla ditt intresse för Uppdraget och anger då också önskad ersättning för det aktuella Uppdraget.

Appen har även en funktion som gör det möjligt för både förare och uppdragsgivare att betygsätta och lämna omdömen om varandra efter utfört Uppdrag.

5.  Urvalsprocessen

Det är Kunden som väljer vilken Förare denne önskar anlita för varje Uppdrag.

6.  Avtal om uppdrag

När Kunden har bekräftat sitt val av Förare i appen och du som Förare har tackat ja till Uppdraget skickas ett avtal om visstidsanställning till dig där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras.

Om du inte godkänner Anställningsavtalet åligger det dig att inom tre (3) arbetsdagar, dock senast 24 timmar innan Uppdraget ska påbörjas, meddela FÖRARNA detta via e-mail till info@forarna.se. Om Anställningsavtalets innehåll inte bestrids inom ovan angiven tidsfrist så anses Avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av Anställningsavtalet och dessa Allmänna Villkor.

Föraren har rätt att utföra flera uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika kunder samt mellan FÖRARNA och olika kunder kan uppstå.

7. Ersättning

Den anställde är berättigad till lön uppgående till begärt arvode för Uppdraget. Den anställde ansvarar i samtliga fall själv för prissättning samt semesterplanering, eventuella försäkringar och pensionsavsättningar. Har den Anställde inget Uppdrag så finns ingen lön att betala ut. FÖRARNA ansvarar för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatt.

Som förare är du skyldig att föra löpande tidrapportering av din arbetstid, körjournaler och traktamente. När du utför ett Uppdrag så fungerar Appen som en stämpelklocka och genererar en tidrapport för varje Uppdrag. Tidrapporten skickas per e-mail till den e-mailadress som den Anställde har registrerat i appen.  Det är denna tidrapport som efter godkännande från Kund utgör underlag för utbetalning av lön. Lönen utbetalas i efterskott den 25:e varje månad.

8. Semester

Semesterersättning motsvarar 12 % av intjänad lön. Semesterersättning utbetalas i samband med löneutbetalning för Uppdraget.

9. Oplanerad frånvaro

Om du är förhindrad att utföra avtalat Uppdrag på grund av till exempel sjukdom ska du meddela detta, utan dröjsmål, till Kunden och till FÖRARNA. Om Kunden så önskar har FÖRARNA rätt att så snart det är möjligt överlämna Uppdraget till en lämplig ersättare.

10. Arbetsmiljö

Kund svarar för arbets­ledning, kontroll och uppföljning av Förarens arbete. Det åligger Föraren att ta till sig, av kund givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra Uppdraget. Kund står för tillhanda­hållande av arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för Förarens arbetsuppgifter.

Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbets­tidslagen (1982:673), eller lag som träder i dess ställe, och före­skrifter som meddelats med stöd i gällande lag.

Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämp­lig skyddsutrustning användas. Vid använd­ning av skydds­utrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och använ­das på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan uppdraget påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tek­niska anordningar som ska nyttjas av Föraren ska vara väl underhållen.

Det åligger Föraren att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till Uppdragsgivaren. Det åligger även Föraren att rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med uppdraget, både till Kund och till FÖRARNA.

 

11. Ansvar

FÖRARNAS ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande Föraren. FÖRARNA frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med Förarens utförande av uppdrag åt kunden.

FÖRARNA utgår ifrån att föraren vid utförande av varje uppdrag arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter.  Föraren ska vidare utföra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en kund rimligen kan förvänta sig med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

 

12. Sekretess

Föraren får inte, vare sig under anställningen eller efter dess upphörande (om det inte krävs för Förarens fullgörande av sina plikter enligt detta Avtal eller enligt lag) använda eller för någon annan person eller bolag avslöja sådan information rörande FÖRARNA eller dess Kunder, som FÖRARNA eller Kunden rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.

13. Behandling av personuppgifter

I syfte att kunna administrera frågor hänförliga till förmedling av Uppdrag i appen och anställningsförhållandet mellan den Anställde och FÖRARNA kommer FÖRARNA att behandla den anställdes personuppgifter. Sådan behandling kommer att vara helt eller delvis automatiserad. Exempel på personuppgift som kan komma att behandlas är den anställdes namn, personnummer, kontaktuppgifter samt bankuppgifter.

Den Anställde samtycker härmed till all behandling av personuppgifter som FÖRARNA utför i det syfte som anges i föregående stycke.

14. Tillämplig lag och tvist

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR – FÖRARE MED F-SKATT

FÖRARUTHYRNING

1. Tillämpning
Dessa Allmänna Villkor gäller då Förarna Sverige AB, org.nr 559215-8736, (”Förarna” eller ”Arbetsgivaren”) förmedlar kontakt och hyr ut Förare för uppdrag åt Kund via mobilapplikationen FÖRARNA.

2. Avtalsbundenhet
All användning av Förarnas tjänster är villkorad att du som Användare accepterar dessa Allmänna Villkor, vilket du också bekräftar när du registrerar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Användare har ett aktivt konto i appen FÖRARNA eller till dess att samtliga pågående Uppdragsavtal har avslutats.

3. Användning av tjänsten
Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för FÖRARNA eller tredjeman.

4. Tjänsten
FÖRARNAS mobilapplikation gör det enkelt för förare som vill jobba extra att komma i kontakt med företag som har behov av extra personal och som önskar hyra in personal för tidsbegränsade Uppdrag.

Som Användare börjar du med att skapa ett konto där du registrerar dina kvalifikationer, utbildningar och behörigheter. Du anger även inom vilket geografiskt område du önskar arbeta samt din begärda timersättning.

När en Kund registrerar ett Uppdrag i appen skickas en förfrågan till de Förare som uppfyller kundens krav och som är intresserade av arbete i det angivna geografiska området. Du som Förare kan därefter anmäla ditt intresse för Uppdraget och anger då också önskad ersättning för det aktuella Uppdraget.

Appen har även en funktion som gör det möjligt för både förare och uppdragsgivare att betygsätta och lämna omdömen om varandra efter utfört Uppdrag.

5. Urvalsprocessen
Det är Kunden som väljer vilken Förare denne önskar anlita för varje Uppdrag.

6. Avtal om uppdrag
När Kunden har bekräftat sitt val av Förare i appen och du som Förare har tackat ja till Uppdraget skickas ett Uppdragsavtal till dig där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras.

Om du inte godkänner Uppdragsavtalet åligger det dig att inom tre (3) arbetsdagar, dock senast 24 timmar innan Uppdraget ska påbörjas, meddela FÖRARNA detta via e-mail till info@forarna.se. Om Uppdragsavtalets innehåll inte bestrids inom ovan angiven tidsfrist så anses Avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av Uppdragsavtalet och dessa Allmänna Villkor.

Föraren har rätt att utföra flera uppdrag parallellt under förutsättning att dessa inte kan anses konkurrerande på så vis att en intressekonflikt mellan olika kunder samt mellan FÖRARNA och olika kunder kan uppstå.

7. Ersättning
Föraren är berättigad till ersättning uppgående till begärt arvode för Uppdraget. Uppdragstagaren ansvarar i samtliga fall själv för prissättning samt semesterplanering, eventuella försäkringar och pensionsavsättningar. Uppdragstagaren ska inneha giltig F-skattsedel under hela Uppdragstiden och ansvarar själv för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och löneskatt.

Mot bakgrund av detta är det parternas gemensamma bedömning att Konsulten bedriver näringsverksamhet, att mervärdesskatt ska utgå på ersättningen för Uppdraget och att Bolaget inte har någon skyldighet att innehålla preliminärskatt eller erlägga sociala avgifter på ersättningen för Uppdraget.

Som förare är du skyldig att föra löpande tidrapportering av din arbetstid, körjournaler och traktamente. När du utför ett Uppdrag så fungerar Appen som en stämpelklocka och genererar en tidrapport för varje uppdrag. Det är denna tidrapport som efter godkännande från Kund utgör underlag för utbetalning av ersättning. Underlaget skickas till Uppdragstagarens registrerade e-mailadress. Ersättning utbetalas i efterskott den 25:e varje månad.

8. Oplanerad frånvaro
Om du är förhindrad att utföra ett avtalat Uppdrag på grund av till exempel sjukdom ska du meddela detta, utan dröjsmål, till Kunden och till FÖRARNA. Om Kunden så önskar har FÖRARNA rätt att så snart det är möjligt överlämna Uppdraget till en lämplig ersättare.

9. Arbetsmiljö
Kund svarar för arbetsledning, kontroll och uppföljning av Förarens arbete. Det åligger Föraren att ta till sig, av kund givna, instruktioner och information som behövs för att på ett korrekt och från arbetsmiljösynpunkt säkert sätt utföra Uppdraget. Kund står för tillhanda¬hållande av arbetsplats och nödvändig utrustning som behövs för Förarens arbetsuppgifter.

Arbetstid ska förläggas i enlighet med arbetstidslagen (1982:673), eller lag som träder i dess ställe, och före¬skrifter som meddelats med stöd i gällande lag.

Fordon ska vara godkänt för att användas i trafik och får ej framföras på ett vis som kan anses osäkert. För uppdrag som kan kräva någon form av skyddsutrustning ska lämplig skyddsutrustning användas. Vid användning av skydds¬utrustning så ska samtlig av denna utrustning vara godkänd för ändamålet, underhållen, besiktigad av ackrediterat företag om detta är ett krav enligt arbetsmiljöregler, hel och användas på korrekt sätt. För arbete som kräver skyddsutrustning måste utrustningen ha erhållits innan uppdraget påbörjas. Lokaler, maskiner, redskap och andra tekniska anordningar som ska nyttjas av Föraren ska vara väl underhållen.

Det åligger Föraren att anmäla undermålig eller farlig arbetsmiljö samt bristfällig utrustning och skyddsutrustning till Uppdragsgivaren. Det åligger även Föraren att rapportera om det inträffar något tillbud vid arbetsplatsen eller i samband med uppdraget, både till Kund och till FÖRARNA.

10. Ansvar
FÖRARNAS ansvar är begränsat till oaktsamhet avseende administrativa uppgifter gällande Föraren. FÖRARNA frånsäger sig, så långt tillämplig lagstiftning medger, allt ansvar för direkt eller indirekt skada av vilket slag det vara må, som uppstår till följd av och/eller har samband med Förarens utförande av uppdrag åt kunden.

FÖRARNA utgår ifrån att föraren vid utförande av varje uppdrag arbetar professionellt och i enlighet med tillämpliga lagar, förordningar och eventuella föreskrifter. Föraren ska vidare utföra uppdrag på ett fackmannamässigt sätt och med den kvalitét som en kund rimligen kan förvänta sig med hänsyn tagen till gjorda överenskommelser och utfästelser, pris och övriga omständigheter.

11. Sekretess
Föraren får inte, vare sig under anställningen eller efter dess upphörande (om det inte krävs för Förarens fullgörande av sina plikter enligt detta Avtal eller enligt lag) använda eller för någon annan person eller bolag avslöja sådan information rörande FÖRARNA eller dess Kunder, som FÖRARNA eller Kunden rimligen kan antas vilja hålla konfidentiell.

12. Behandling av personuppgifter
I syfte att kunna administrera frågor hänförliga till förmedling av Uppdrag i appen och uppdragssförhållandet mellan Föraren och FÖRARNA kommer FÖRARNA att behandla Förarens personuppgifter. Sådan behandling kommer att vara helt eller delvis automatiserad. Exempel på personuppgift som kan komma att behandlas är den Förarens namn, personnummer, kontaktuppgifter samt bankuppgifter.
Föraren samtycker härmed till all behandling av personuppgifter som FÖRARNA utför i det syfte som anges i föregående stycke.

13. Tillämplig lag och tvist
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.

ALLMÄNNA VILLKOR - FÖRETAGSKUND

FÖRARUTHYRNING

1. Tillämpning
Dessa Allmänna Villkor gäller då Förarna Sverige AB, org.nr 559215-8736, (”Förarna” eller ”Leverantören”) förmedlar kontakt och hyr ut personal för uppdrag åt Kund via mobilapplikationen FÖRARNA.

2. Avtalsbundenhet
All användning av Förarnas tjänster är villkorad att du som Företagskund accepterar dessa Allmänna Villkor, vilket du också bekräftar när du registrerar ett användarkonto.

Du kan närsomhelst sluta använda tjänsten och avregistrera ditt konto. Dessa villkor gäller så länge du som Företagskund har ett aktivt konto i FÖRARNAS app eller till dess att samtliga pågående uppdrag har avslutats och full betalning för dessa har erlagts.

3. Användning av tjänsten
Som Användare ansvarar du för all användning av Tjänsten och för att dina inloggningsuppgifter skyddas mot obehörig åtkomst. Det är ej tillåtet att överlåta eller låta någon annan använda ditt konto.

Genom att acceptera dessa villkor garanterar du att du inte kommer använda tjänsten för ändamål som strider mot gällande lagstiftning, myndighetsföreskrift eller som på annat sätt kan medföra skada eller olägenhet för Förarna eller tredjeman.

4. Tjänsten
FÖRARNAS mobilapplikation gör det enkelt för företag som har behov av extra personal att komma i kontakt med och hyra in förare som vill jobba extra.

När du som Kund registrerar ett Uppdrag i appen skickas en förfrågan till de Förare som uppfyller dina krav och som är intresserade av arbete i det angivna geografiska området. Förarna kan därefter anmäla sitt intresse för Uppdraget och anger då också önskad ersättning.

Appen har även en funktion som gör det möjligt för både förare och uppdragsgivare att betygsätta och lämna omdömen om varandra efter utfört Uppdrag.

5. Urvalsprocessen
Inför varje Uppdrag ska du som Kund lämna nödvändig och korrekt information om de arbetsuppgifter som ska utföras, arbetets längd, arbetstider och eventuella andra omständigheter som är av betydelse för Uppdraget. Du ska även ange vilka krav som ställs på Föraren som ska utföra Uppdraget, såsom behörighet, utbildning, yrkeskunskap eller annan erfarenhet som efterfrågas med hänsyn till Uppdragets utförande och dess säkerhet.

Som Kund väljer du själv och är därmed ensamt ansvarig för ditt val av Förare för varje Uppdrag.
Förarna tillhandahåller ett urval av kandidater som uppfyller angivna kriterier men lämnar inte någon garanti avseende kandidaternas lämplighet, kompetens eller erfarenhet.

6. Avtal om uppdrag
När du som Kund har bekräftat ditt val av Förare i appen skickas en Uppdragsbekräftelse via e-mail, till den mailadress som registrerats i appen, där Uppdragets art, omfattning, pris, överenskomna krav och Uppdragets längd preciseras.

Om du inte godkänner Uppdragsbekräftelsen åligger det dig att inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet av Uppdragsbekräftelsen, dock senast 24 timmar innan Uppdraget ska påbörjas, meddela Leverantören detta per e-mail till info@forarna.se.

Om Uppdragsbekräftelsens innehåll inte bestrids inom ovan angiven tidsfrist så anses Avtal ha ingåtts i enlighet med det innehåll som framgår av Uppdragsbekräftelsen och dessa Allmänna Villkor.

7. Pris och betalningsvillkor
Pris för Uppdraget anges i Uppdragsbekräftelsen.

Kunden är skyldig att utöver avtalat pris ersätta Leverantören för eventuella lönetillägg i form av ersättning för övertidsarbete, obekväm arbetstid, traktamenten, logi eller liknande som Leverantören är skyldig att betala och som inte fanns med i den ursprungliga Uppdragsbekräftelsen.

Appen fungerar även som en stämpelklocka för de uthyrda förarna och genererar en tidrapport för varje Uppdrag. Eventuella invändningar mot tidrapporten ska göras inom tre (3) arbetsdagar från mottagandet. Görs inga invändningar inom angiven tidsfrist anses tidrapporten godkänd och utgör underlag för fakturering.

Fakturering sker veckovis med betalningsvillkor 15 dagar från fakturadatum.

Vid sen betalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen. Erläggs inte betalning inom föreskriven tid förbehåller sig Förarna även rätten att stänga av Kunden från tjänsten till dess att betalning erlagts.

8. Avbokning
Avbokning av bekräftat Uppdrag ska göras senast tre (3) arbetsdagar innan överenskommet startdatum. För avbokningar dagen innan avtalad tid eller senare debiteras fullt arvode. För avbokningar mellan tre och en dag innan avtalad tid debiteras hälften av ursprungligt avtalat arvode.

9. Oplanerad frånvaro
Vid oplanerad frånvaro, t.ex. på grund av sjukdom hos Uthyrd Förare åtar sig Leverantören att, i mån av tillgänglig kompetens, så snart det är möjligt tillhandahålla lämplig ersättare. Det är upp till Kunden att välja om man vill anlita föreslagen ersättare eller inte. Leverantören ansvarar inte för de eventuella skador, inklusive försening av arbete, Kunden kan åsamkas i anledning av oplanerad frånvaro.

10. Arbetsledning
Det åligger Kunden att ansvara för arbetsledning av uthyrd förare, att ansvara för kontroll och uppföljning av den uthyrdes arbete samt att lämna erforderliga instruktioner, information samt tillhandahålla fordon och nödvändig utrustning, inklusive säkerhetsutrustning, som behövs för uthyrd förares arbetsuppgifter.

11. Arbetsmiljö
Det är Kundens ansvar att iaktta arbetsmiljölagens 3 kap 12 § genom att informera den uthyrde föraren om lagar och förordningar samt interna instruktioner och rutiner som är hänförliga till Uppdraget. Kunden ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att uthyrd förare inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. Det åligger kunden att tillhandahålla skyddsutrustning.
Kunden förbinder sig vidare att behandla uthyrd förare rättvist och jämlikt i relation till sina egna arbetstagare och i enlighet med lag och god sed på arbetsmarknaden.

12. Ansvar
Kunden ansvarar för uthyrd förare som för egenanställd personal. Kunden är således själv ansvarig för fel och skada som uthyrd förare kan orsaka Kunden eller tredjeman inom ramen för Uppdraget.

Leverantören ansvarar inte i något fall för indirekt skada såsom till exempel utebliven vinst, förlust eller annan följdskada, inklusive Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredjeman.
Kunden bör teckna och upprätthålla för sin verksamhet adekvat försäkring, inklusive försäkring hänförlig till uthyrd förare och dennes arbete för Kunden.
Skulle skadeståndsansvar uppstå för Leverantören är Leverantörens ansvar begränsat till priset för Uppdraget.

13. Behandling av personuppgifter
Part ansvarar för att följa tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom ramen för Uppdraget bestämmer parterna själva ändamålen och medlen för sin behandling av personuppgifter och är därmed självständigt personuppgiftsansvarig för sådan behandling.

Om uthyrd förare inom ramen för Uppdraget behandlar personuppgifter för Kundens räkning, är Leverantören varken personuppgiftsansvarig eller personuppgiftbiträde för sådan behandling.

14. Rekryteringsarvode
Om Kunden, inom sex (6) månader från Uppdragets avslutande, väljer att anställa eller anlita en förare som för Leverantörens räkning har utfört Uppdrag åt Kunden har Leverantören rätt till en ersättning om 15 000 kr exkl. moms för varje sådan anställning om inget annan skriftligen har överenskommits.

15. Tillämplig lag och tvist
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvist i anledning av Avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol.